NGS – Next-generation sequencing

 

Nova Group Investment предлага пълни решения за секвениране и мултиплекс комплекти за повишаване на чувствителността, гъвкавостта и скоростта на подготовка на платформите за секвениране на Illumina® и Ion Torrent®.

Предлагаме следните пълни комплекти:

  • ИНТЕГРАЛНО СЕНКВЕНИРАНЕ НА ГЕНОМА: Идентифициране на цялата геномна последователност на организма или индивида.
  • Целево ресеквениране: Много прецизен подход за анализиране на специфични геномни части, използвайки ампликон панели.
  • SNP генотипизиране: Идентифициране на вариации в генетичните последователности.
  • Метагеномни анализи: Проучване на необработени микроорганизми (бактерии, гъбички и микроеукариоти).
  • Епигенетични изследване на химични реакции, които активират или деактивират части от генома в стратегически момент и на определени места.
  • Генна експресия и Profiling transcriptomic: Анализ на нивото на експресия на aАRNs в една клетка или популация от клетки.